fbpx

Algemene voorwaarde Marcom N.V.

1. Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden

1.1. De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen MARCOM N.V. en haar klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn aan MARCOM N.V. alleen tegenstelbaar wanneer zij door MARCOM N.V. schriftelijk werden bevestigd en aanvaard. Zelfs dan blijven, voor alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, huidige algemene voorwaarden van kracht.

1.3. Iedere klant wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen voorwaarden.

2. Offertes en bestellingen

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting.

2.2. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt MARCOM N.V. slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

2.3. Onze aangestelden en bedienden zijn geenszins bevoegd om een bestelling of opdracht te bevestigen. Bestellingen of opdrachten opgenomen door een aangestelde of bediende van MARCOM N.V. zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon die MARCOM N.V. hiertoe kan aanwijzen. MARCOM N.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder enige vorm van verantwoording.

2.4. Alle klachten ten gevolge van eventuele onjuistheden in onze bevestiging van bestelling of opdracht moeten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt binnen de 5 werkdagen vanaf de dag van bevestiging. Als dag van bevestiging zal worden beschouwd de dag van de verzending van de bevestigingsmail of de dag van de poststempel van de bevestigingsbrief. De koper zal zich in geen geval kunnen beroepen op duidelijke schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijzen of in het totaalbedrag die op de offertes of bevestigingen van bestelling of opdracht van MARCOM N.V. zouden voorkomen.

2.5. Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de klant eenzijdig een gedane bestelling herroept of verbreekt, heeft MARCOM N.V. in ieder geval recht op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 10% van de totale aannemingsprijs, onverminderd het recht van MARCOM N.V. om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond bestaat.

2.6. MARCOM N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, onder andere bij uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van MARCOM N.V., tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming, oorlog, terreuraanslagen, enz. MARCOM N.V. is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

2.7. De uitvoering van werken of de levering van goederen die niet werden besteld of die niet bij de schriftelijk bestelde levering horen kunnen, mits voorafgaand en schriftelijk akkoord, worden uitgevoerd door de werknemers van MARCOM N.V. en zullen gefactureerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief per persoon inclusief BTW, tenzij anders werd overeengekomen.

3. Omschrijving van de te leveren goederen en werken

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze stalen, monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als een benaderende beschrijving van onze goederen en diensten.

3.2. Eventuele afwijkingen van deze beschrijving, van welke aard ook, kunnen in geen geval door de klant worden ingeroepen om de levering of de betaling te weigeren of de vernietiging, ontbinding of verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding te eisen.

4. Prijs van de goederen en diensten

4.1. De prijs is deze zoals vermeld op onze offerte of bevestiging van bestelling of opdracht, tenzij MARCOM N.V. zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan, onder andere met betrekking tot grondstoffen, materialen, goederen, lonen, energie, valutanoteringen, overheidsmaatregelen van om het even welke aard, enz. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2. De prijs geldt inclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.

5. Levering en leveringstermijnen

5.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

5.2. Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.3. Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant onmiddellijk worden doorgeseind bij de bestelling. MARCOM N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen of kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals de noodzaak om een ladder lift te installeren waar dit niet was gemeld bij de bestelling, voetgangersstraten en wegenwerken waarvan geen melding werd gemaakt, toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het lospunt en de deurdrempel, leveringsplaatsen die hoger zijn gelegen dan de eerste verdieping van het gebouw waar dient geleverd te worden, te smalle trappen of liften, enz.

5.4. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moest gehouden worden bij de levering niet werden gemeld bij de bestelling en buiten de normale proporties liggen, behoudt MARCOM N.V. zich het recht voor een onkostensupplement aan te rekenen waarvan de betaling dient te geschieden bij de eindafrekening van de hoofdfactuur.

6. Overdracht van eigendom en risico

6.1. De geleverde goederen en materialen blijven eigendom van MARCOM N.V. tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven MARCOM N.V. verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

6.2. De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de in artikel 6.1. omschreven betalingen aan MARCOM N.V. niet zijn voldaan. Meer in het bijzonder zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

6.3. De klant zal MARCOM N.V. verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de maatschappelijke zetel/woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

6.4. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

7. Controle bij levering en terugname of vervanging van goederen

7.1. Ingeval van levering van materialen dient de klant deze onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien, zelfs indien de werken nog niet volledig uitgevoerd zijn.

7.2. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

7.3. Eventuele klachten bij de levering wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit met de bestelling moeten, om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan MARCOM N.V. kenbaar gemaakt worden.

7.4. Geen enkele klacht wegens verborgen gebreken zal ontvankelijk zijn indien ze MARCOM N.V. niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 8 dagen vanaf de ontdekking van de gebreken en in ieder geval binnen de 12 maanden vanaf de levering. Na verloop van een termijn van 12 maanden na de levering zal MARCOM N.V. in geen enkel geval nog aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verborgen gebreken.

7.5. Het onderzoek van een klacht betekent geenszins dat MARCOM N.V. de eventuele gegrondheid van een klacht erkent. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de herstelling en/of vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan MARCOM N.V. en omvat noch de arbeidskosten, noch de verplaatsingskosten, noch enige vergoeding voor mindergenot die uitsluitend ten laste van de klant vallen.

7.6. De eventuele terugname of vervanging van goederen of materialen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van MARCOM N.V. van de gegrondheid van de klacht. Goederen of materialen die niet uit de voorraad van MARCOM N.V. geleverd moesten worden, maar overeenkomstig de bestellings-bevestiging van elders moesten worden geleverd, komen niet in aanmerking voor terugname of vervanging.

7.7. De eventuele vergoeding wegens verborgen gebreken zal de totale prijs exclusief BTW van de geleverde goederen of materialen in geen geval overschrijden.

7.8. MARCOM N.V. is in geen geval gehouden aan de klant om het even welke schadevergoeding om welke reden ook te betalen, indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd, indien de aanwijzingen van MARCOM N.V. of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen of materialen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming, en in ieder geval waarin de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

7.9. Een eventuele voortverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van onze aansprakelijkheid met zich mee brengen. De klant vrijwaart MARCOM N.V. voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen MARCOM N.V. zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen MARCOM N.V. zou kunnen laten gelden.

8. Bankgarantie en schorsing van de levering

8.1. Ongeacht de schriftelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden machtigt de klant MARCOM N.V. ten allen tijde en zelfs alvorens te leveren of de levering verder door te voeren, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te eisen.

8.2. Zolang de klant deze waarborg niet gesteld zal hebben, behoudt MARCOM N.V. zich het recht voor om alle verdere leveringen of werken op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de klant zijn betalingsverplichtingen betreffende uitgevoerde leveringen of werken die reeds werden gefactureerd niet heeft voldaan.

9. Wijziging van de toestand van de klant

9.1. Ingeval van overlijden, onbevoegdheid, onbekwaamheidsverklaring, invereffeningstelling, kennelijk onvermogen of faillissement van de klant, behoudt MARCOM N.V. zich het recht voor de om overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging als beëindigd te beschouwen of de geschikte waarborgen te eisen, waaronder de garantie zoals bedoeld in artikel 8.1. van deze voorwaarden.

9.2. Indien buiten de gevallen van artikel 9.1. het vertrouwen van MARCOM N.V. in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door andere daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt MARCOM N.V. zich het recht voor om de geschikte waarborgen te eisen, waaronder de in artikel 8.1. bedoelde garantie.

9.3. Indien de klant niet ingaat op de overeenkomstig artikel 9.1. en 9.2. gestelde eisen van waarborg of garantie, zal MARCOM N.V. de gehele bestelling of een gedeelte ervan mogen annuleren, zelfs indien de goederen of materialen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en met de uitvoering van de werken reeds werd begonnen. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding, naast de gefactureerde prijs van de reeds geleverde goederen of diensten, het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 2.5. van deze voorwaarden.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1. Al onze facturen zijn contant en zonder korting te betalen op onze maatschappelijke zetel te Bornem, uiterlijk 15 dagen na factuurdatum en behoudens andere vermelding op de factuur of op de offerte.

10.2. Het bedrag van de facturen moet netto worden betaald. Alle kosten, waaronder disconto en bankkosten zijn integraal ten laste van de klant. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

10.3. Het bedrag van elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 EURO. Deze verhoging komt overeen met de hinder die MARCOM N.V. aldus ondervindt en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 1 % per maand.

10.4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij de gehele of gedeeltelijk laattijdige of niet-betaling van de verhoging en de interesten zoals vermeld in artikel 10.3. van deze voorwaarden.

10.5. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt MARCOM N.V. zich het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten en de verdere uitvoering van de bestelde werken te staken.

10.6. Onverminderd het in artikel 7 van deze voorwaarden bepaalde, moet in geval van betwisting de factuur bij aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Indien de factuur niet werd geprotesteerd binnen deze termijn, zal zij definitief en onherroepelijk verondersteld worden aanvaard te zijn zonder voorbehoud.

10.7. De voorafgaande bepalingen houden geen enkele beperking in van het recht van MARCOM N.V. om, ingeval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.

11. Geschillenregeling

11.1. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd